Week Name Description
Page Vsebina
Folder Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

URL Power Designer 12.5 (stara licenčna verzija)
3 October - 9 October File Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

URL Video posnetek: uvod (2020); do 1:12:22
Folder Python dokumentacija

Spoznajte se s Pythonom:

10 October - 16 October File Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, prvi del (2020); od 1:12:22 dalje
URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, drugi del (2020); do 0:39:35
Page Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.


Page Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

File Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
File Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

17 October - 23 October File Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
File Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
24 October - 30 October File Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
URL Video posnetek: logično načrtovanje (2020); od 1:42:53
URL Video posnetek: logično načrtovanje (2020); do 1:55:51
31 October - 6 November File Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
URL Video posnetek: fizično načrtovanje, uvod (2022); od 1:55:51
URL Video posnetek: fizično načrtovanje (2022); do 1:39:35
File Definicija podatkov v SQL

Ponovitev dela s tabelami (CREATE/ALTER/UPDATE/DROP)

Page Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

File Ključi in normalizacija
File Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
7 November - 13 November URL Video posnetek: fizično načrtovanje (2020); od 1:39:35
Page Pogoni v podatkovnih bazah
File Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Page Naloge: procedure


File Rešitve vaje iz procedur
Page SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
14 November - 20 November File Predavanja: dostop do podatkov v podatkovni bazi
URL Video posnetek: fizično načrtovanje (zaključek) (2020); do 1:14:10
File Vaje: MariaDB in Prožilci
File XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
File Vaje: Python in ODBC
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
21 November - 27 November File Predavanja: podatkovna skladišča
URL Video posnetek: dostop do podatkov v PB - ODBC, JDBC (2020); od 1:14:10
URL Video posnetek: podatkovna skladišča (2020): do 0:26:40.
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
File Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
File Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
File Vaje: delovni zvezek za Alchemy 1
File Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
28 November - 4 December File Predavanja: Podatkovno rudarjenje
URL Video posnetek: podatkovna skladišča (2020): od 0:26:40. Podatkovno rudarjenje (začetek).
URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, nadaljevanje (2020): do 1:33:38.
File Seminarske naloge 2022/23
Page Vaje: kompleksnejša normalizacija
File Vaje: Primeri rešitev normalizacij
URL OLAP
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
File Primeri normalizacije z rešitvami
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
5 December - 11 December URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Page Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
File Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Page Še en primer prožilca


File Start transaction
File Vaje: protokol 2PL
File Vaje: primer za izvedbo 2PL
File Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
12 December - 18 December File Predavanja: Priporočilni sistemi
File Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

URL MariaDB set transaction isolation level
File Transakcija-A
File Transakcija-B
File TransakcijeAB.py
File Pomoč in namigi za 4.DN
19 December - 25 December URL Predavanja: transakcijska in podatkovna varnost (nadaljevanje iz prejšnjega tedna).
File sql users
URL revoke
File MongoDB pregled

Navodila za namestitev in osnove uporabe za nerelacijsko/dokumentno bazo MongoDB.

URL Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
rez=mongoDB.naslov.aggregate([{
"$lookup" : {
"from" : "pacient",
"localField" : "naslovID",
"foreignField" : "naslovID",
"as" : "pacient"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$pacient"
}
},{
"$lookup" : {
"from" : "kraj",
"localField" : "posta",
"foreignField" : "posta",
"as" : "kraj"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$kraj"
}
}
])
for doc in rez : 
print(f"\
{doc['pacient']['ime']\t\
{doc['pacient']['priimek']\t\
{doc['ulica']\t\
{doc['hisnastevilka']\t\
{doc['kraj']['posta']\t\
{doc['kraj']['kraj']}"
)
2 January - 8 January File Predavanja:Dostopna varnost
File Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi
File Vaje: transakcije v SQL
Page Pravice uporabnikov v MySQL
File Neo4j delovni zvezek
File Nekaj primerov izpitov TUP
File Koda s primeri (Neo4j, delovni zvezek)
File Koda s primeri (Neo4j, HTML)
File Koda s primeri (PyMongo, HTML)
File Koda s primeri (PyMongo, delovni zvezek)
File Vaje: Delo z bazo MongoDB