Weekly outline

 • General

  Projektni praktikum

  Študijsko leto 2017/2018

 • 1 October - 7 October

  0. Uvodno predavanje

  Vsebina:  namen predmeta, organizacija semestra, naloge, razmislek o možnih diplomskih temah

  Cilj: seznanitev s svojimi obveznostmi

  Domača naloga: inštaliranje LaTeXa na svojem računalniku


 • 8 October - 14 October

  1. Logično urejanje besedil z LaTeXom

  Vsebina: filozofija LaTeXa, razširjenost LaTeXa, implementacije LaTeXa,

  1. naloga - do 10h zvečer: napisati dokument na eni strani z uporabo okolja za naštevanje in izpis primernega mota. Pdf naloge naloži na spletno učilnico!

  V dokumentu opiši in naštej katere so najpomembnejše stvari v tvojem študentskem življenju (študijske obveznosti, druženje, kulturne ali športne aktivnosti, drugo ...)

  Cilj: preveriti, ali je LaTeXovo delovno okolje pravilno inštalirano in ali ga znamo uporabljati.

  Domača naloga: pregledati nekaj diplom in magisterijev FRI na ePrintsih

 • 15 October - 21 October

  2. Strokovna besedila

  Vsebina: struktura besedila, jezikovni slog, pogoste slovnične napake, citiranje.

  2. naloga - do konca dneva: dokument na najmanj eni strani in pol in največ dveh straneh o možni diplomski temi na osnovi podanega vzorca, literatura naj vsebuje tri vsebinsko sorodne diplome na FRI (seznam literature naredi brez uporabe BibTeXa, diplome poišči na ePrintsih)

  Cilj: ugotoviti, kakšne so diplomske naloge na FRI, kakšne teme so možne, katere teme pokrivajo posamezni mentorji

  Domača naloga: pregledati kaj publicirajo pedagogi na FRI, predvsem potencialni mentorji (uporabi spletne strani posameznih pedagogoveprints.friCOBISSGoogle učenjak) • 22 October - 28 October

  3. Generiranje spiska literature z uporabo BibTeXa

  Vsebina: prednosti BibTeXa, kako do literature v formatu BibTeX, uporaba BibTeXa

  3. naloga  - do konca predavanj: dokument na najmanj dveh polnih straneh o možni diplomski temi, v seznamu literature naj bodo trije članki iz znanstvenih revij (tip literature v BibTeXu: article), kjer je vsaj eden od avtorjev pedagog na FRI. Za generiranje seznama literature uporabite BibTeX. 

  Cilj: ugotoviti, s čim se raziskovalno ukvarjajo potencialni mentorji in uporaba BibTeXa. Za dokument uporabite  LaTeX predlogo na učilnici!

  Domača naloga: seznani se s pojmom plagiatorstva in poišči novinarske zgodbe o konkretnih primerih, lahko v Sloveniji ali v tujini. • 29 October - 4 November

  Dne 2. novembra bo v času predavanj in vaj pri Projektnem praktikumu mag. Ksenija Rozman imela predavanje o predmetu Delavna praksa.

  Več informacij o njenem predavanju bo posredovala vsem študentom sama.

  Naloge v tem tednu ni.


  • 5 November - 11 November

   4. Akademsko publiciranje

   Vsebina: vrste akademskih publikacij, recenziranje, plagiatorstvo, uporaba slik

   4. naloga - do konca dneva: analiziraj in poročaj o dveh primerih plagiarizma v akademskem svetu (predvsem na primeru diplom, magisterijev ali doktoratov).  Za vsak primer na kratko opiši problem oziroma očitke in če se je afera končala, kakšne so bile posledice. Vsaj dva primera naj bosta iz domačih logov! Sklicuj se na vire, ki si jih uporabil. Uporabi BibTeX.

   Cilj: razumeti vlogo in odgovornost avtorja

   Domača naloga: inštaliraj na svojem računalniku https://Coggle.it za risanje miselnih vzorcev in se ga nauči uporabljati


  • 12 November - 18 November

   5. Iskanje in organizacija idej

   Vsebina: kako se lotimo raziskovanja nekega področja, kjer iščemo informacije: Wikipedia, akademski spletni portali, socialna omrežja, knjižnice, kako organizirati in predstaviti informacije

   5. naloga - do konca dneva: nariši miselni vzorec s programom Coggle za svojo predvideno diplomsko nalogo in ga oddaj v pdf formatu

   Domača naloga: razmisli o tem, kako se vrednoti delo znanstvenikov in kako jih je možno med seboj primerjati


   • Prosojnice File Modified 6/11/17, 10:28
   • Miselni vzorec diplomske naloge File Uploaded 9/11/16, 15:28
  • 19 November - 25 November

   6. Bibliometrija

   Vsebina: akademsko publiciranje: bibliometrični kazalci (število objav, h-indeks, rang revij, impact factor)

   6. naloga - do konca predavanj napišite dokument na osnovi podane LaTeXove predloge,  o glavnih publikacijah vašega predvidenega mentorja  in o njegovih bibliometričnih kazalcih

   Domača naloga: razmisli, kaj vpliva na uspeh pri študiju, kako se naj organiziraš, da se hitro in uspešno pripraviš na izpite. Razmisli katera osebna lastnost ali okoliščina te najbolj ovira pri rednem opravljanju študijskih obveznosti.

  • 26 November - 2 December

   7. Obvladovanje časa in obveznosti

   Vsebina: kako se lotimo izdelave diplomske naloge, koraki, spisek aktivnosti, seznami in meta seznami, mrežni diagram, analiza iz cilja nazaj, akcijski načrt, princip žive žabe, metoda Pomodoro in metoda GTD.

   7. naloga - do konca dneva: izdelaj akcijski načrt za svojo diplomsko nalogo (LaTeX predloga)

  • 3 December - 9 December

   8. Raziskovalne metode v računalništvu in informatiki

   Raziskovalne metode v računalništvu in informatiki:

   1  študija izvedljivosti: ali je možno?
   2  pilotna študija, demonstracija: ali je smiselno?
   3  primerjalna študija: ali je boljše?
   4  opazovalna študija: kaj je “to”?
   5  pregled literature: kaj je znano — kaj ni znano?
   6  formalni model: kaj so osnovne zakonitosti?
   7  simulacija: kaj če?
    8. naloga - do konca predavanj: V dokumentu analiziraj katera raziskovalna metoda je najbolj primerna za predvideno diplomsko nalogo in zakaj? Poišči tri dela (diplome ali članki), ki so uporabila enako raziskovalno metodo. Na kakšna poglavja so bila ta dela razdeljena?


   1. 10 December - 16 December

    9. Dispozicija diplomske naloge

    Vsebina: integracija in poglobitev vsega dosedanjega znanja oziroma besedil, referenc in miselnega vzorca. 

    Pisanje dispozicije diplomske naloge. Z dispozicijo si znotraj določenih okvirov zastavimo cilje, ki nas usmerjajo pri nadaljnjem delu. Marsikomu se zdi dispozicija povsem odveč, nepotrebno delo. V nadaljevanju pisanja diplomske naloge pa ugotovijo, da le ni tako. Temeljita priprava na pisanje diplome prihrani čas, ki bi ga porabili pri brezglavem iskanju literature. Cilji morajo biti jasno oblikovani, metodologija izbrana in orodja za dosego ciljev določena. Dispozicija je namenjena temu, da študent sebi in mentorju predstavi, kaj vse bo diploma pravzaprav obsegala.

    Naloga - do 20. decembra 2017:  napiši dispozicijo svoje diplomske naloge na osnovi podanega vzorca v LaTeXu.

    Cilj: bolj natančno in celovito definirati svojo potencialno diplomsko nalogo. Pri tem uporabite vsa dosedaj uporabljena besedila, slike, literaturo, jih dopolnite, razširite, nadgradite!


   2. 17 December - 23 December

    10. Načrtovanje kariere

    Naloga - v enem tednu (do 28. decembra 2017): napiši svoj CV po dani LaTeX predlogi ali na osnovi Europass obrazca (.doc format shrani potem kot pdf)

   3. 24 December - 30 December

    Božični in novoletni prazniki

    • 31 December - 6 January

     11. Prva verzija diplomske naloge

     Naloga - v tednu dni:  osnutek diplomske naloge v predpisanem formatu za diplome. Uvodna poglavja morajo biti skoraj v celoti napisana (uvod, motiv, pregled področja, uporabljene metode). 

     Za vsa ostala poglavja (rezultati, testiranje, zaključek itd.) pa za vsako poglavje zapiši akcijski načrt za dokončanje poglavje.

     • Prosojnice File Uploaded 22/11/17, 17:07
     • LaTeX vzorec za diplomsko nalogo File Uploaded 22/11/17, 17:08
    • 7 January - 13 January

     12. Govorna predstavitev

     Naloga - v enem tednu: pripravi prosojnice za predstavitev diplomske teme. 

     Orodje za pripravo prosojnic izberite po lastnem preudarku (LaTeX, PowerPoint, Prezi).

    • 14 January - 20 January

     Novih tem ne bomo odpirali, bo pa v času predavanj na voljo predavatelj in oba asistenta, vsak v svoji računalniški učilnici, za konzultacije in odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti pri že oddanih nalogah.

     Vse obveznosti je potrebno zaključiti do konca semestra, sicer bodo ocenjene negativno. Dodatnega preverjanja znanja ne bo, ocene bodo oblikovane na osnovi ocen oddanih nalog med semestrom.

     Skrajni rok za oddajo vseh manjkajočih nalog oziroma popravljenih nalog je 21. januar 2018!